Events Calendar

Euractiv organises policy events in Brussels and other European capitals.

Euractiv Events

Rasism och etnisk diskriminering i dagens media - Racism and ethnic discrimination in the media today in Sweden

19-01-2021

Rasism och etnisk diskriminering i dagens media - Racism and ethnic discrimination in the media today in Sweden

Please see English translation below

REGISTER


Calling Swedish journalists! EURACTIV och Migration Policy Group erbjuder en gratis virtuell utbildningsworkshop för media, för att diskutera den roll media kan ha i att öka medvetenheten om etnisk och rasdiskriminering i Sverige.

Genom åren EU infört lagstiftning för att ta itu med diskriminering, såsom direktivet mot etnisk och rasdiskriminering. Medan direktivet antogs för två decennier sedan kvarstår fortfarande olika problem i det nationella genomförandet av europeisk lag om icke-diskriminering. Det saknas medvetenhet om offrets rättigheter, existens och arbete för specialiserade organ och rättningsmekanismer, och ibland en oklar förståelse för hur rasism manifesterar sig.

Ett viktigt sätt att främja medvetenhet i allmänheten är att öka och förbättra mediabevakningen av etnisk och rasdiskriminering. Detta kan göras till exempel genom att arbeta med journalister för att öka deras medvetenhet och förmåga vad gäller rättigheter och terminologi för rapportering om diskriminering.

Under eftermiddagen kommer juridiska experter att förse medverkarna med användbara verktyg hantera detta känsliga ämne i media. En oberoende rapport som utarbetats av MPG om direktivet om likabehandling oavsett ras kommer att användas som en grund för utbildningen.

Ämnen inkluderar:
- EU:s rättsliga ramverk för etnisk och rasdiskriminering: en första inblick
- Terminologi och begrepp: rapportering om känsliga frågor
- Etnisk diskriminering i Sverige
- Hur kan media hantera ämnet?
- Fallstudie i Sverige

Utbildningen kommer att hållas via Zoom som ett interaktivt möte. Om det finns några specifika problem och / eller professionella dilemman som du vill att vi ska ta itu med, vänligen dela dessa med oss ??senast 15 Januari 2021 via epost till cgermaine@migpolgroup.com. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose dina behov.

REGISTEREnglish translation (note: this event will be in Swedish)

Racism and ethnic discrimination in the media today – in Sweden

Calling Swedish journalists! Join EURACTIV and the Migration Policy Group for a free virtual media training workshop to discuss the role of the media in raising awareness of race or ethnic discrimination in Sweden.

Over the years, the European Union has introduced legislation to address discrimination, such as the Directive on Racial Equality. While the directive was adopted two decades ago, various problems still remain in the national implementation of European law on non-discrimination. There is a lack of awareness of the victim's rights, existence and work for specialized bodies and correction mechanisms, and sometimes a vague understanding of how racism manifests itself.

An important way of promoting awareness is to increase and improve media coverage of discrimination in general and racial or ethnic discrimination in particular. This can be done by improving the capacity of journalists with regard to citizens' rights and appropriate terminology for reporting on the issue of discrimination.

In the afternoon, legal experts will provide you with useful tools to address this sensitive issue with confidence in the media. An independent report prepared by MPG on the Racial Equality Directive will be used as a basis for education.

Topics include:
- First look into the EU's legal framework for ethnic / racial discrimination
- Terminology and concepts: reporting on sensitive issues
- Ethnic discrimination in Sweden
- How can the press handle the subject
- Case study in Sweden

The training will be held with zoom as an interactive event. If there are any specific issues and / or professional dilemmas that you would like us to address, please share them with us by 15th January 2021 by sending an email to cgermaine@migpolgroup.com. We will do our best to meet your needs.

Supported by:

DG JUSTICE MINDSET

Location

ZOOM

Panellists

Värd
Catharina Germaine, Policyanalytiker med inriktning på diskrimineringsrätt, Migration Policy Group

Juridisk tränare
Paul Lappalainen, Oberoende diskrimineringsrättsexpert
Arbetar för närvarande med sin doktorsexamen vid Stockholms universitet: En jämförande analys av utvecklingen av jämställdhetsrätt: från USA / Kanada till Storbritannien / EU till Sverige

Schedule

13.00 - 13.15: Inledning och rundfrågning
13.15 - 13.30: EU:s direktiv mot etnisk och rasdiskriminering mm
13.30 - 13.35: Frågor
13.35 - 14.10: Etnisk diskriminering i Sverige (lagen och verkligheten)
14.10 - 14.25: Frågor och diskussion
14.25 - 14.30: Kort paus
14.30 - 14.45: Några tankar om terminologi och föreställningar i media samt en fallstudie
14.45 - 15.15: Frågor och diskussion
15.15 - 15.30: Vägar framåt?


Download the program

Contact

Josephine Hannay
josephine.hannay@euractiv.com
+32 (0)2 788 36 97